SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Dr hab. Marcin Kostur wraz z dr Adamem Ogazą 21 maja br. podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji “Szkoła w świecie zmian i nowych technologii” odebrali wyróżnienie dla nowatorskich projektów programu Erasmus +. FRSE wyróżniła wiodące projekty edukacyjne wdrażające innowacje w szkołach. Konferencja była poświęcona teorii i praktyce w zakresie indywidualizacji i personalizacji nauczania, efektywnego wykorzystywania nowych technologii w edukacji szkolnej oraz wdrażania nowatorskich rozwiązań w edukacji. 

Projekt “Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową - icse4school”, którego dr hab. Marcin Kostur był inicjatorem i koordynatorem merytorycznym realizowany był na Uniwersytecie Śląskim w latach 2014-2017 w ramach programu Erasmus +. Do udziału w projekcie zaproszono partnerów zagranicznych: Uniwersytet w Augsburgu oraz Simula School of Research and Innovation w Oslo, a także polskich: Fundację EDU-RES, IIII LO im. Batorego w Chorzowie oraz XXXIII Dwujęzyczne LO im. Kopernika w Warszawie. Celem projektu było opracowanie opracowanie metodyki zintegrowanego z informatyką nauczania w szkołach średnich matematyki oraz fizyki. Do procesu dydaktycznego wprowadzono nowatorskie metody kształcenia wskazanych trzech przedmiotów z wykorzystaniem programowania w środowisku Phyton / SageMath. Projekt był kontynuacją działań podjętych w innowacyjnym projekcie icse - Nowoczesne metody kształcenia dla regionalnych kadr innowacyjnej gospodarki. iCSE, czyli innovative Computing in Science Education, to szeroka koncepcja edukacyjna, która ma na celu systemowe włączenie narzędzi komputerowych do nauczania przedmiotów ścisłych. Jej zadaniem jest uzupełnienie procesu dydaktycznego o perspektywę obliczeniową.