Kluczowi naukowcy SMCEBI

najbardziej aktywni naukowcy
kluczowi dla jakości nauki

Nieopublikowane

Od roku 2010 pracuje jako adiunkt w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego.

W pracy naukowej koncentruje się na badaniach własności magnetycznych, w tym efektu magnetokalorycznego związków międzymetalicznych na bazie ziem rzadkich i metali przejściowych w korelacji z ich strukturą elektronową. Od roku 2013 jej zainteresowania naukowe są skupione na badaniach własności nanomateriałów, które syntezuje mechanochemicznie. W prowadzonych badaniach naukowych wykorzystuje dyfrakcję rentgenowską (XRD), fluorescencję rentgenowską (XRF), fotoemisję rentgenowską (XPS), metody mikroskopowe (SEM, TEM, AFM). Badania własności magnetycznych prowadzi na magnetometrze MPMS XL-7. Dr Bajorek współpracuje z kilkoma ośrodkami krajowymi (Politechnika Śląska w Gliwicach, IFM PAN w Poznaniu) i zagranicznymi (Uniwersytet w Le Mans, Immanuel Kant Baltic Federal University w Kaliningradzie).

Jest autorką około 50 publikacji naukowych. Pełni również rolę recenzenta w wielu czasopismach z listy filadelfijskiej. Bierze aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Za działalność naukowo - badawczą otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Śląskiego (nagroda zespołowa III stopnia – 2013, indywidualna III stopnia – 2016, 2017). W roku 2016 otrzymała również Srebrną oznakę za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego. W marcu 2017 roku kanadyjski portal Advances In Engineering wyróżnił artykuł Evolution of morphology and magnetism of Ho(Fe0.5Co0.5)3 intermetallic nanopowders synthesized by HEBM opublikowany w czasopiśmie Intermetallics 76 (2016) 56-69 przyznając status Key Scientific Article.

Od wielu lat jest zaangażowana w proces umiędzynarodowienia uczelni. Od roku 2007 koordynuje program stażowy realizowany w laboratoriach IF UŚ przez francuskich studentów z L'école d'ingénieurs du CESI z Mont Saint Aignan. Pełni również rolę opiekuna projektów naukowych w ramach stażów. Od kilku lat jest również silnie zaangażowana w polsko – francuskie studia z nanofizyki prowadzone wspólnie z Uniwersytetem w Le Mans, gdzie pełni rolę opiekuna studentów z Francji oraz promotora podwójnych prac magisterskich. Od trzech lat bierze aktywny udział w Polsko – Francuskim Forum Nauki i Innowacji organizowanym przez Ambasadę Francji w Polsce. W roku 2015 otrzymała wyróżnienie w konkursie na „Lidera Umiędzynarodowienia UŚ za rozwijanie intensywnej, międzynarodowej współpracy studenckiej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Od roku 2015 jako przedstawicielka Instytutu Fizyki UŚ jest członkiem Rady Zarządzającej Konsorcjum Neutrony dla Polskiej Nauki. Jest również członkiem Rady Instytutu Fizyki UŚ oraz Rady Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii UŚ.